Miejsce szkolenia Warszawa
Data szkolenia 24. 05.2018
Godziny szkolenia 9.30 – 17.30
Cena szkolenia (brutto) Wariant 1: zgłoszenie udziału do dnia
24.04.2018
420 zł
Wariant 2: zgłoszenie udziału po dniu
24.04.2018
580 zł

 


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Organizatorem szkolenia jest Centrum Szkoleniowe Jet Sp. z o.o.
 2. Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line na stronie www.czasnaodwage.pl lub przesłanie formularza zgłoszeniowego poprzez poprzez e-mail: centrum@csjet.pl oraz:
  • wniesienie 50% zaliczki, t.j. 210 zł (brutto) w wypadku Wariantu 1
  • wpłaty całej kwoty t.j. 580 zł (brutto) wypadku Wariantu 2
 1. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. CSJet zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.

Opłata za szkolenie

 1. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, przerwy kawowe. Cena nie obejmuje kosztów przejazdów, kosztów noclegu, kosztów parkingu.
 2. W wypadku wyboru Wariantu 1, pozostałą kwotę należną za uczestnictwo w szkoleniu, t.j. 210 zł (brutto) należy uiścić nie później niż do dnia 18.05.2018
 3. Wszelkie należności za uczestnictwo w szkoleniu należy regulować przelewem na konto bankowe Centrum Szkoleniowego Jet PKO BP 32 1020 1055 0000 9302 0375 5956.
 4. Rachunek / Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia lub przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek / Faktura VAT jest wystawiana tylko na dane wskazane na formularzy zgłoszenia.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 10 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie poczty elektronicznej na adres centrum@csjet.pl. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do CSJet. W takim przypadku uczestnikowi (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmie (w przypadku osób prawnych) przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wniesionej opłaty, tytułem zwrotu poniesionych kosztów.
 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, CSJet zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.

Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia

 1. Centrum Szkoleniowe jet zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 2. W przypadkach określonych w punkcie 1 wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.

Przesłanie do CSJet wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Centrum Szkoleniowym Jet a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych). Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne także ze zgodą na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 833) przez Centrum Szkoleniowe Jet Sp. z o.o.